Samordningsförbundet Finsam MittSkåne


Vi finansierar, stödjer och utvecklar tvärsektoriella insatser inom rehabiliteringsområdet mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Skåne och kommunerna Eslöv, Höör och Hörby.

Vi arbetar för att skapa ett samhälle där alla har möjlighet till en meningsfull vardag med arbete och gemenskap – oavsett livssituation, funktionsnedsättning eller andra hinder.

frukostföreläsning 9/12 kl. 8:15 - 10:00

Spelberoende

I årets sista frukostföreläsning får vi lära oss mer om spelberoende och vilken hjälp som finns att få. Vi får lyssna till

Madeleine Tügel, Rådgivare på Spelberoendes förening i Malmö.

Läs mer och anmäl dig nedan!


Varför vi behövs

Människor med en kombination av medicinska, psykiska, sociala och arbetsmarknadsrelaterade problem har ofta flera olika samhällskontakter.

 En uppskattning är att cirka 300 000 personer kan ha sådana behov.

Det kan leda till en rundgång med kortsiktiga och ineffektiva insatser som följd. De riskerar att hamna i en gråzon när stöd och insatser krävs från flera olika aktörer.


Detta är Finsam

Ett samordningsförbund kan ses som en struktur för att få samverkan mellan myndigheterna att fungera över tid.
Samordningsförbundens uppgift är främst att verka för att medborgare ska få stöd och rehabilitering som ger dem möjlighet att försörja sig själva.

Förbundet verkar även genom att finansiera och organisera insatser samt stödjer aktiviteter vars syfte är att få samarbetet mellan parterna att fungera mer effektivt.


Här finns vi

I dagsläget finns det 82 samordningsförbund i Sverige. Samordningsförbund har en spridning från norr till söder och finns både i storstäder och på mindre orter.

Förbund bildas lokalt och styrelsen består av representanter från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och landsting/region.

ca 260 av landets 290 kommuner är medlemmar i ett förbund.


Hur fungerar Finsam?

En kort introduktion till finansiell samordning.
På två minuter får du veta hur denna lag gör det möjligt för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och region
att samverka genom att bilda lokala samordningsförbund.

AKTUELLA INSATSER

För att läsa mer om en insats kan du klicka på bilden.

SGI-0

SGI-0 är en strukturell insats som syftar till att säkerställa rehabilitering för personer med ohälsa och som saknar sjukpenninggrundande inkomst.


AKTIV

AKTIV är en insats, finansierad av Finsam MittSkåne, Samordningsförbundet Burlöv - Staffanstorp samt Lunds Samordningsförbund. 

Projektägare är Vuxenpsykiatrin Verksamhetsområde Lund, Region Skåne och Samarbetspart är Försäkringskassan, Avdelningen för funktionsnedsättning, kontorsområde Syd.


VILJA

Vilja är en insats för individer i åldersgruppen 19 - 29 som uppbär aktivitetsersättning från Försäkringskassan och som är utan aktivitet. 

Förstudie
ESF

Förstudien är inom ESFs tema ”-att fler individer kommer i arbete eller närmar sig arbetsmarknaden och att organisationer bättre möter arbetssökande individers samlade behov”. Förstudien utgår från problemformuleringen: Hur kan vi, genom en Arbetslöshetshälsovård underlätta för individer som står långt från arbetsmarknaden att komma i arbete, utbildning eller närma sig arbetsmarknaden?

AVSLUTADE INSATSER 2022

Förstudie Fontänhus

Finsam MittSkåne har under våren finansierat en förstudie om behov av ett Fontänhus för kommuninvånare i Höör, Hörby och Eslöv.  Syftet är att klargöra vilka insatser som finns idag och om det finns behov av andra insatser för att närma sig arbete och självförsörjande samt hur många som skulle kunna vara aktuella för ett Fontänhus i MittSkåne.

Insatsen avslutades 31:e maj och ni kan nu ta del av slutrapporten här nedan.


Om du vill komma i kontakt med Ingrid Brink som genomfört studien, maila till ingrid.brink@sverigesfontanhus.se

Våga Kultur

Insatsen Våga Kultur har ämnat att bryta isolering hos personer med psykisk ohälsa i åldern 16–64 år genom att använda kultur som metod.  
Varje träff har inletts med fika och möjlighet till nedvarvning, därefter har vi planerat olika aktiviteter. Till exempel Känslo-workshop; Säg det, sen gör det.

  Våga Kultur är inspirerad av KUR, kulturunderstödd rehabilitering.