Välkommen till Finsam MittSkåne


Vi finansierar, stödjer och utvecklar tvärsektoriella insatser inom rehabiliteringsområdet mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Skåne och kommunerna Eslöv, Höör och Hörby.

Vi arbetar för att skapa ett samhälle där alla har möjlighet till en meningsfull vardag med arbete och gemenskap – oavsett livssituation, funktionsnedsättning eller andra hinder.


Varför vi behövs

Människor med en kombination av medicinska, psykiska, sociala och arbetsmarknadsrelaterade problem har ofta flera olika samhällskontakter.

 En uppskattning är att cirka 300 000 personer kan ha sådana behov.

Det kan leda till en rundgång med kortsiktiga och ineffektiva insatser som följd. De riskerar att hamna i en gråzon när stöd och insatser krävs från flera olika aktörer.


Detta är Finsam

Ett samordningsförbund kan ses som en struktur för att få samverkan mellan myndigheterna att fungera över tid.
Samordningsförbundens uppgift är främst att verka för att medborgare ska få stöd och rehabilitering som ger dem möjlighet att försörja sig själva.

Förbundet verkar även genom att finansiera och organisera insatser samt stödjer aktiviteter vars syfte är att få samarbetet mellan parterna att fungera mer effektivt.


Här finns vi

I dagsläget finns det 82 samordningsförbund i Sverige. Samordningsförbund har en spridning från norr till söder och finns både i storstäder och på mindre orter.

Förbund bildas lokalt och styrelsen består av representanter från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och landsting/region.

ca 260 av landets 290 kommuner är medlemmar i ett förbund.


Hur fungerar Finsam?

En kort introduktion till finansiell samordning.
På två minuter får du veta hur denna lag gör det möjligt för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och region
att samverka genom att bilda lokala samordningsförbund.